Požární ochrana - PO

Požární ochrana (PO) je souhrn opatření stanovených platnými právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

Tato oblast se týká všech právnických i podnikajících fyzických osob a naše společnost je vám schopna zajistit následující komplexně zavedený systém níže uvedených činností:

Komplexní zajištění PO

 • preventivní požární prohlídka pracoviště (ať už ve formě vstupního auditu či pravidelné preventivní požární prohlídky) - v rámci služeb provádíme pravidelné kontroly pracovišť. Z každé kontroly jsou písemné zprávy vč. fotodokumentace závad. Dle domluvy jsme schopni závady odstranitelné odstranit ihned při kontrole (např. doplněním bezpečnostního značení, zajištěním hasicího přístroje proti pádu apod.).
 • zpracování a průběžná aktualizace dokumentace PO 
  • začlenění do provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí,
  • posouzení požárního nebezpečí,
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (směrnice PO),
  • požární řád,
  • požární evakuační plány,
  • požární poplachové směrnice,
  • dokumentace zdolávání požárů,
  • řád ohlašovny požárů,
  • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivní požární hlídky a preventistů požární ochrany,
  • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivní požární hlídky a preventistů požární ochrany,
  • požární kniha.
   • Dokumentaci PO jsme vám schopni vést v elektronické formě s přístupem do klientské sekce, kam do své společnosti budete mít přístup pouze Vy. Přístup budete mít tak ke všem vašim provozovnám a protokolům (dokumentace PO a BOZP, školení zaměstnanců příp. odborné přípravy, revize, zápisy o požárech apod.), budete mít tak naprostou kontrolu nad všemi vašimi provozovnami.
   • Dokumentaci PO jsme vám schopni vést i ve standardní listinné formě tak, aby k ní měli přístup všichni zaměstnanci, kterých se požární ochrana týká.
 • školení zaměstnanců o PO
 • zpracování projektu požární bezpečnosti staveb tzv. požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) autorizovaným inženýrem v oblasti požární bezpečnosti staveb
 • účast při kontrolách státního dozoru – spolupráce popř. osobní přítomnost a zastupování vaší společnosti při kontrole
 • provádění kontrol a revizí– např. revize hasicích přístrojů, revize požárních hydrantů, kontrola požárních dveří apod.
 • evidence vzniklých požárů na pracovištích – zpracování potřebné dokumentace, písemné hlášení o požárech jednotlivým regionálním střediskům Hasičského záchranného sboru.
 • poradenská činnost a asistenční služby dle smluvní spolupráce