Koordinátor staveb

Jste investorem stavby či rekonstrukce objektu a potřebujete koordinátora BOZP na staveništi?

Naše služby koordinátora

 • Ohlášení prací na oblastní inspektorát práce příslušný podle místa staveniště.
 • Zpracování plánu BOZP, průběžná aktualizace plánu BOZP v celé době trvání stavby.
 • Koordinace prací v průběhu výstavby a pravidelné kontroly staveniště.
 • Organizace kontrolních dnů na stavbě, kontrola dokumentace zhotovitelů na stavbě.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě.
 • Pravidelné zápisy z kontrol staveniště vč. fotodokumentace. 

Kdy je třeba stanovit koordinátora BOZP na staveništi?

 • Ustanovení koordinátora BOZP na stavbě  upravuje § 15 zákona 309/2006 Sb. a to za podmínek:
 • Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby a zároveň je
 • Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.
 • Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Dle výše uvedených odstavců je zadavatel stavby dále povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

Při pracích a činnostech vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví jsou uvedeny níže:

 • Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 • Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.
 • Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
 • Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 • Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 • Studnařské práce , zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
 • Potápěčské práce.
 • Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 • Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

VYVARUJTE SE OBVYKLÝCH NEDOSTATKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍČINOU ÚRAZU...

chybějící zábradlí chybějící prvky ochrany proti pádu, okopové lišty nekvalitně provedené lešení chybějící zábradlí na schodišti pracovníci bez ochranné přilby