Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zároveň je povinností zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na pracovištích.

Komplexní zajištění BOZP

 • prověrka BOZP pracoviště (ať už ve formě vstupního auditu či pravidelné prověrky BOZP) - v rámci služeb provádíme pravidelné kontroly pracovišť. Z každé kontroly jsou písemné zprávy vč. fotodokumentace závad. Dle domluvy jsme schopni závady odstranitelné odstranit ihned při kontrole (např. doplněním bezpečnostního značení apod.).
 • zpracování a průběžná aktualizace dokumentace BOZP
  • organizační pokyny k zajištění BOZP,
  • organizační pokyny k zajištění BOZP, které mají za cíl vyhledat a vyhodnotit rizika, předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik,
  • kategorizace prací,
  • organizační pokyny k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,
  • organizační pokyn stanovení práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým,
  • traumatologický plán
  • místní provozní předpisy pro dopravu,
  • místní provozní řády skladů,
  • harmonogram revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení.

Dokumentaci BOZP jsme vám schopni vést v elektronické formě s přístupem do klientské sekce, kam do své společnosti budete mít přístup pouze Vy. Přístup budete mít tak ke všem vašim provozovnám a protokolům (dokumentace BOZP a PO, školení zaměstnanců, revize, pracovní úrazy apod.), budete mít tak naprostou kontrolu nad všemi vašimi provozovnami.

Dokumentaci BOZP jsme vám schopni vést i ve standardní listinné formě tak, aby k ní měli přístup všichni zaměstnanci, kterých se bezpečnost práce týká.

 • účast při kontrolách státního dozoru – spolupráce popř. osobní přítomnost a zastupování vaší společnosti při kontrole
 • evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání – zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů (elektronické či standardní tištěné) na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech
 • poradenská činnost a asistenční služby dle smluvní spolupráce