Novela vyhlášky k pracovně lékařským službám

Hlavní změny v rámci pracovně lékařských služeb na jednom místě.

12. ledna 2023

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče vyhláškou č. 452/2022 Sb. byla vydána. Zaměstnavatelé by se měli se změnami ve vyhlášce seznámit. Níže přinášíme souhrn změn, které budou pro zaměstnavatele zásadní. Účinnost nabyla platnosti 1. ledna 2023.

DOHLEDY NA PRACOVIŠTI

Nově se má provádět dohled na pracovišti nejméně jednou za tři roky, jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví (riziková práce), nebo jde-li o profesní riziko, nebo jsou-li pro tyto práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jiným právním předpisem. U ostatních kategorií tzn. první a druhé (,,čisté") pouze, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo si dohled vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb. Je dále doplněno, že dohled není třeba provádět v dopravních prostředních zaměstnavatele.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec bez odborné a zdravotní způsobilosti vykonával pracovní činnost tzn.

  • vstupní lékařskou prohlídku musí mít každý zaměstnanec před nástupem do práce bez ohledu na kategorii prací (změnou je, že zaměstnanci v ,,čisté kategorii I. a II. bez rizikových faktorů a profesních rizik mohou být vyšetřeni praktickým lékařem)
  • periodické prohlídky se
    • v kategorii první provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují, jednou za 6 let nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku,
    • v kategorii druhé se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují nebo pokud tak stanoví příloha této vyhlášky, jednou za 4 roky nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku,
    • v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,
    • v kategorii čtvrté jednou za 1 rok,

Výše uvedené výjimky na bázi dobrovolnosti platí pro „čisté“ kategorie I. a II. Pokud by zaměstnanec vykonával práci nebo činnost, jejichž součástí je profesní riziko (není-li pro provedení periodické prohlídky podle předchozího odstavce stanovena kratší lhůta), provede se periodická prohlídka jednou za 4 roky nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku.

Dále může být jiným právním předpisem nebo přílohou k vyhlášce stanovena jiná frekvence prohlídek! Periodické prohlídky doporučujeme zahrnout do směrnice bezpečnosti práce či jiného interní směrnice zaměstnavatele!